+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Do zadań Zakładu Badań Systemów i Urządzeń należy:

  • prowadzenie prac w dziedzinie systemów łączności radiowej, dotyczące metod badań urządzeń i systemów, propagacji fal radiowych,
  • wykonywanie ekspertyz z zakresu telekomunikacji i badań technicznych urządzeń i systemów radiowych,
  • udzielanie konsultacji w zakresie wymagań dyrektyw europejskich: 2014/53/UE (RED),  2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), dotyczących urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, radiowych i innych,
  • uczestnictwo w pracach normalizacyjnych dotyczących radiokomunikacji.

Zakład Badań Systemów i Urządzeń sprawuje w Instytucie Łączności funkcję Jednostki Notyfikowanej nr 1471 w zakresie dyrektywy 1999/5/WE (dyrektywy R&TTE),  uprawnionej do oceny zgodności urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych z wymaganiami zasadniczymi.

W ramach kompetencji Jednostki Notyfikowanej Zakład Badań Systemów i Urządzeń oferuje pomoc i udział w procesie oceny zgodności polegający na:

  • opracowaniu programu badań zgodności z wymaganiami zasadniczymi,
  • wskazaniu norm zharmonizowanych, które powinny być zastosowane do wykazania zgodności z wymaganiami zasadniczymi,
  • wykonaniu wymaganych badań w akredytowanym laboratorium,
  • przeprowadzeniu oceny zgodności na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej, w tym sprawozdań z badań, zakończonej wydaniem przez Jednostkę Notyfikowaną dokumentu potwierdzającego zgodność z wymaganiami zasadniczymi.

Po wykonaniu oceny zgodności producent lub jego upoważniony przedstawiciel, przed wprowadzeniem urządzenia do obrotu lub oddaniem do użytku, potwierdza zgodność urządzenia z zasadniczymi wymaganiami umieszczając na urządzeniu oznakowanie CE wraz z numerem Jednostki Notyfikowanej oraz wystawiając deklarację zgodności.

Częścią Zakładu jest Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych (LBUT).