+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Nowości

Ocena zgodności - "Homologacja"

Procedury homologacji urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych zastąpiono obowiązkiem przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

Celem obowiązującego systemu oceny zgodności jest eliminowanie zagrożeń dla życia lub zdrowia użytkowników, ich mienia, a także zagrożeń dla środowiska. Celowi temu służą określone w dyrektywach WE zasadnicze wymagania, które powinno spełniać każde urządzenie wprowadzane do obrotu lub użytkowania.

Zakład Badań Systemów i Urządzeń sprawuje w Instytucie Łączności funkcję Jednostki Notyfikowanej nr 1471 w zakresie dyrektywy 1999/5/EC (dyrektywy R&TTE), uprawnionej do oceny zgodności urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych z wymaganiami zasadniczymi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15.04.2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania. Dz. U. 2004 nr 73, poz. 659 z późn. zmianami, w związku z art. 153 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne).

Zakład Badań Systemów i Urządzeń oferuje pomoc i udział w procesie oceny zgodności urządzeń i systemów polegający na:

  • opracowaniu programu badań zgodności z wymaganiami zasadniczymi
  • wskazaniu norm zharmonizowanych, które powinny być zastosowane do wykazania zgodności z wymaganiami zasadniczymi
  • wykonaniu wymaganych badań w akredytowanych laboratoriach w zakresie:

–   ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika

–   kompatybilności elektromagnetycznej

–   efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych

  • przeprowadzeniu oceny zgodności na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej, w tym sprawozdań z badań, zakończonej wydaniem przez Jednostkę Notyfikowaną dokumentu potwierdzającego zgodność z wymaganiami zasadniczymi

Po wykonaniu oceny zgodności producent lub jego upoważniony przedstawiciel, przed wprowadzeniem urządzenia do obrotu lub oddaniem do użytku, potwierdza zgodność urządzenia z zasadniczymi wymaganiami umieszczając na urządzeniu oznakowanie CE oraz wystawiając deklarację zgodności.

Normy zharmonizowane z dyrektywą WE są to normy europejskie, których numery i tytuły na mocy danej dyrektywy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.