+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Automatyczny analizator zaburzeń krótkotrwałych ACA-4c służy do pomiaru zaburzeń Analizator_ACA-4c_m
radioelektrycznych generowanych przez urządzenia powszechnego użytku (AGD), elektronarzędzia i inne, zawierające termoregulatory, styczniki, programatory mechaniczne, przełączniki migowe itp. Generują one, prócz zaburzeń o charakterze ciągłym, pojedyncze impulsy tzw. „trzaski”. Pomiary trzasków są skomplikowane i czasochłonne. Analizator opracowany i wdrożony do produkcji w Instytucie Łączności w Zakładzie Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) we Wrocławiu skraca czas pomiarów z kilkudziesięciu do kilku godzin. Spełnia wszystkie wymagania określone w normach PN-EN 55014-1:2012  i PN-EN 55016-1-1:2010.

Analizator ACA-4c, w jednym cyklu pomiarowym, równocześnie dla czterech znormalizowanych częstotliwości (0,15; 0,5; 1,4; 30 MHz):

  • analizuje zarejestrowane czasy trwania zaburzeń i przerw miedzy nimi,
  • przeprowadza klasyfikację zarejestrowanych zdarzeń na trzaski krótkie (≤ 10 ms), trzaski długie (10 ms ÷ 200 ms),
  • uwzględnia wyjątki procedury pomiarowej wyszczególnione w normie [1], a dotyczące zaliczenia do trzasków zaburzeń o łącznym czasie trwania 200 ms < t < 600 ms,
  • sumuje czasy trwania trzasków trwających dłużej niż 200 ms,
  • rejestruje liczbę zarejestrowanych trzasków w poszczególnych torach pomiarowych,
  • rejestruje całkowity czas analizy T,
  • oblicza częstość trzasków N, w każdym torze pomiarowym, na podstawie zarejestrowanych trzasków lub zliczonych operacji przełączeń,
  • oblicza dla każdego toru wartość podwyższonego poziom analizy Lq,
  • na podstawie liczby zarejestrowanych trzasków, których amplituda przekracza poziom Lq, wydaje decyzję, czy badane urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN 55014-1:2012.

Analizator drukuje raport z wyników badań urządzenia wraz ze stwierdzeniem czy spełnia ono wymagania normy PN-EN 55014-1:2012. Możliwy jest również szczegółowy wydruk zarejestrowanych zdarzeń (trzasków) z wyszczególnieniem momentu ich pojawienia się, czasu trwania oraz wartością amplitudy.

W przypadku wyznaczania częstości trzasków na podstawie liczby przełączeń analizator współpracuje z dostarczanym wraz z urządzeniem czujnikiem przełączeń ACA-SS. Widok kompletnego systemu pomiarowego na stanowisku pomiarowym przedstawia rys. 1.

Analizator pracuje jako niezależne urządzenie (obsługa poprzez pulpit urządzenia) jak również w trybie pracy zdalnej (z rejestracją i analizą danych poprzez komputer wyposażony w dedykowany program). Analizator wyposażono w łącze światłowodowe dzięki, któremu operator nie musi znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie badanego urządzenia, a jednocześnie zapewniona jest „czysta” elektromagnetycznie łączność z komputerem.

ACA_uklad_pomiarowy_m

Rys. 1 Widok analizatora ACA-4c na stanowisku pomiarowym. Od lewej: badany obiekt, sieć sztuczna, czujnik przełączeń ACA-SS, analizator ACA-4c, komputer z oprogramowaniem

 

Kontakt: