+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster
 1. Uchwalanie statutu.
 2. Przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o odwołanie dyrektora.
 4. Opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych.
 5. Opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań.
 6. Zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej.
 7. Opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi.
 8. Opiniowanie regulaminu organizacyjnego.
 9. Opiniowanie rocznego planu finansowego.
 10. Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych.
 11. Opiniowanie podziału zysku instytutu.
 12. Opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników.
 13. Opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych.
 14. Przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień.
 15. Wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.
 16. Opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich.
 17. Opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.