+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Spis treści

titi_lastcover

Witam Szanownych Czytelników w nowym numerze naszego czasopisma. Zawiera on pięć artykułów autorstwa pracowników Instytutu Łączności i wszystkie mają związek z projektami wykonywanymi lub współwykonywanymi przez Instytut.

Artykuł „Monitoring pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej” napisany przez Krzysztofa Borzyckiego, Pawła Gajewskiego i Stanisława Dziubaka, prezentuje podstawy teoretyczne i ostatnie osiągnięcia Instytutu w obszarze, w którym specjalizuje się on od wielu lat tj. konstruowania i wdrażania systemów nadzoru elementów sieci telekomunikacyjnych. Wczesne konstrukcje ograniczały się do nadzorowania kabli miedzianych, obecnie konstruowane nadzorują również kable światłowodowe i wiele innych elementów sieci, co wymagało wprowadzenia całkowicie odmiennej techniki i innych metod pomiarowych.

W artykule „Społeczny i gospodarczy aspekt realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego (perspektywa finansowa 2007–2013)” Anna Stolarczyk przedstawiła analizę poziomu wykorzystania środków (w tym funduszy unijnych) przeznaczonych na realizację projektów dotyczących społeczeństwa informacyjnego, e-administracji oraz inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową. Jest to obszar, w który zaangażowane są też projekty Instytutu Łączności, o czym piszą autorzy następnych artykułów.

W kolejnym artykule, autorstwa Marka Sylwestrzaka, Barbary Bartoszewskiej i Roberta Czarneckiego „Rozwój e-usług publicznych w Polsce na przykładzie projektów realizowanych przez administrację publiczną w ramach 7. osi POIG” autorzy m.in. zwrócili uwagę na znaczenie zrealizowanego w Instytucie Łączności projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, którego produkty informatyczne zapewniają wsparcie administracji rządowej w zarządzaniu oraz koordynacji rozproszonych terenowo projektów.

Magdalena Olender-Skorek w artykule „System SIRS jako unikalne źródło wiedzy na temat projektów budowy regionalnych sieci szerokopasmowych” omówiła zastosowanie i znaczenie „Systemu Informacyjnego o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych”, który został opracowany w Instytucie Łączności, uruchomiony w 2013 roku i jest dotychczas z powodzeniem użytkowany. Dostęp do systemu umieszczonego na portalu Instytutu stał się źródłem wyjątkowo dobrej jakości danych na temat trwających projektów budowy sieci i został uznany przez użytkowników jako bardzo pomocny przy koordynacji poszczególnych projektów. Autorka przedstawiła najważniejsze wnioski wynikające z analizy informacji przechowywanych w tym systemie.

W artykule „System SIST jako baza wiedzy o systemach teleinformatycznych administracji publicznej” Wojciech Michalski opisał opracowany w Instytucie Łączności System Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST, przeznaczony do wykorzystania przez Ministerstwo Cyfryzacji, jako narzędzie do monitorowania rozwoju systemów, rejestrów i usług e-administracji. Gromadzone w tym systemie informacje są wykorzystywane do prowadzenia analiz i prezentacji wskaźników pozwalających na ocenę stanu infrastruktury teleinformatycznej e-administracji i usług oraz perspektyw ich rozwoju.

Mam nadzieję, że zamieszczone artykuły okażą się interesujące nie tylko ze względu na ich treść, ale również poprzez prezentację kierunków działania i potencjału Instytutu. Liczę, że zachęcą one do nawiązywania kontaktów z Instytutem mogących zaowocować realizacją wspólnych działań lub do wymiany doświadczeń, ewentualnie zachęcą do skorzystania z oferowanych przez placówkę usług.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na umieszczone na końcu numeru zestawienie ważniejszych konferencji o tematyce telekomunikacyjnej i technik informacyjnych, które odbędą się w drugim półroczu 2016 roku. Mamy nadzieję, że informacje te będą dla Państwa pożyteczne.

Na koniec, życzę Państwu miłego spędzenia letnich urlopów i jak zawsze zachęcam do nadsyłania tekstów o tematyce będącej przedmiotem Waszych zainteresowań.

 

Redaktor Naczelny
Andrzej Hildebrandt