+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Logo_ISOK-2011

 

Realizacja Zadania IŁ-PIB w Projekcie ISOK została zakończona.

 

Tytuł Projektu: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09

Projekt jest realizowany w ramach VII osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Akronim Projektu: ISOK

Strona Projektu: http://www.isok.gov.pl/

Okres realizacji Projektu: 26.08.2009-30.09.2015

Realizacja Zadania IŁ-PIB:  01.02.2011-29.02.2012

Wykonawcy:

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – od dnia 13 września 2012 pełni rolę Lidera Konsorcjum
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Cele Projektu:

Projekt ma na celu stworzenie systemu osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami poprzez stworzenie elektronicznej platformy informatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która stanowić będzie narzędzie do zarządzania kryzysowego.

Istotą projektu jest stworzenie systemu informacyjnego, który będzie:

 • posiadał ujednolicone i wielotematyczne bazy danych oraz dostęp do baz danych georeferencyjnych numerycznego modelu rzeźby i pokrycia terenu oraz obiektów topograficznych;
 • posiadał zasób map kilkunastu ryzyk dla niektórych zagrożeń objętych katalogiem zagrożeń i siatki bezpieczeństwa;
 • zasilany danymi i informacjami o zagrożeniach, pochodzącymi od wielu podmiotów, które gromadzą je w ramach swoich ustawowych obowiązków;
 • posiadał interfejsy pozwalające na dostęp do danych z baz „resortowych” na potrzeby systemu ISOK;
 • oparty o ustalone standardy dotyczące dostępu do baz danych georeferencyjnych oraz wymiany danych o zagrożeniach;
 • wizualizował występujące lub prognozowane zagrożenie w otoczeniu warunków hydrologicznych i meteorologicznych, a równocześnie będzie prezentował otoczenie przemysłowe, urbanistyczne, użytkowanie terenu oraz osadnictwo w rejonie zagrożenia czy na jego drodze.

Zastosowane w projekcie rozwiązania, w tym nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne, usprawnią funkcjonowanie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe każdego szczebla administracji państwowej oraz podniosą na wyższy poziom interoperacyjność służb w państwie.

Wdrożenie systemu, zwiększając dostęp ludności i przedsiębiorstw do informacji w sytuacjach zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli oraz ich mienia, przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń i ich skutków.

Cel główny Projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • identyfikacja dostępnych zasobów danych w zakresie zarządzania kryzysowego;
 • zaprojektowanie rozwiązania systemowego;
 • budowa baz danych referencyjnych oraz map ryzyka i zagrożeń;
 • budowa systemu i wdrożenie;
 • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie sytuacji kryzysowych.

Zadania Instytutu Łączności:

Instytut Łączności realizował Zadanie nr 2 Identyfikacja krajowych systemów informacyjnych, którego głównym produktem jest Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych.

Raport zawiera informacje na temat zidentyfikowanych krajowych systemów informacyjnych, w tym baz danych, które umożliwiają monitorowanie, zbieranie, przetwarzanie, dystrybucję i przechowywanie danych o zagrożeniach na potrzeby ISOK.

Identyfikacja krajowych systemów informacyjnych dotyczyła w szczególności systemów zasilających SMOK, będących w dyspozycji różnych instytucji i organizacji, systemu informacyjnego służb hydrologiczno-meteorologicznych IMiGW oraz innych systemów informacyjnych, związanych z obszarem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w państwie.

Identyfikacja dotyczyła eksploatowanych i przewidywanych do wdrożenia systemów informacyjnych o różnorodnych zagrożeniach, występujących na obszarze kraju.

W wyniku realizacji prac identyfikacyjnych oraz analiz i opracowania uzyskanych wyników badawczych, powstały:

 1. raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych wraz z katalogiem zidentyfikowanych systemów informacyjnych umożliwiających zbieranie, przetwarzanie, dystrybucję i przechowywanie danych istotnych dla ISOK;
 2. katalog krajowych projektów realizowanych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego istotnych dla ISOK;
 3. zestaw wytycznych do projektowania ISOK wynikających z wykonanej identyfikacji systemów informacyjnych.