+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Polsko-idsecom_logo
Luksemburskiego POLLUX: ID-based SEcure COMmunications system for unified access in IoT (Oparty na identyfikatorach system bezpiecznej komunikacji zapewniający zunifikowany dostęp do obiektów i usług Internetu Rzeczy)

Tytuł projektu: ID-based SEcure COMmunications system for unified Access in IoTpollux

Akronim: IDSECOM

Umowa nr: POLLUX-II/3

Okres realizacji: 01.04.2014-31.03.2017

Realizacja: Instytut Łączności (Zakład Architektur i Zastosowań Internetu Z3 – wykonawca, FNDPolitechnika Warszawska – współwykonawca, Uniwersytet Luksemburski - współwykonawca

Wartość projektu: 691.794 euro

WWW: idsecom.itl.waw.pl/

Cel projektu:

Projekt IDSECOM ma na celu stworzenie bezpiecznej platformy umożliwiającej samozarządzanie obiektów i udostępnianych przez nie usług w środowisku Internetu Rzeczy. Cechą proponowanej platformy jest implementacja funkcjonalności tzw. warstwy identyfikatorów na poziomie warstwy sieciowej oraz integracja mechanizmów samozarządzania, mobilności, bezpieczeństwa i prywatności w jednej infrastrukturze sieciowej, oferującej dzięki temu łatwy (i intuicyjny) dostęp do usług Internetu Rzeczy.

 

System IDSECOM, w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami, będzie się charakteryzował:

  1. jednolitą adresacją zarówno obiektów, jak i oferowanych przez nie usług,
  2. realizacją procesu rejestracji i publikacji obiektów/usług w sposób rozproszony, poprzez węzły sieciowe,
  3. dodaniem nowych mechanizmów dla zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności,
  4. wprowadzeniem mechanizmów samozarządzania warstwy identyfikatorów do warstwy sieciowej,
  5. ułatwieniem realizacji komunikacji typu multicast i anycast,
  6. optymalizacją procesu przekazu danych.

Opis projektu

Jak określono w projekcie CASAGRAS, "Internet Rzeczy (IoT) jest globalną infrastrukturą sieciową łączącą fizyczne i wirtualne obiekty poprzez wykorzystanie możliwości komunikacji i pobierania danych". Internet Rzeczy będzie zatem potężną platformą dla samozarządzających się urządzeń. Fundamentalne pytanie w obszarze badań dotyczących IoT brzmi: w jaki sposób identyfikować i zapewniać dostęp do obiektów. Kwestia ta jest rozwiązywana poprzez wprowadzenie tzw. warstwy identyfikatorów, która jest wspólną warstwą dla komunikujących się Rzeczy. Obecne rozwiązania dla warstwy identyfikatorów opierają się na wprowadzeniu dodatkowych protokołów, usług sieci nakładkowych bądź zastosowaniu infrastruktur wymagających złożonych procesów konfiguracyjnych, często zaś będących niekompatybilnymi z rozwiązaniami stosowanymi w innych sieciach. Podobnie, obecnie stosowane rozwiązania dla wyszukiwania i udostępniania usług w IoT są ograniczone jedynie do systemów sieci nakładkowych.

Dzięki warstwie identyfikatorów opracowanej w ramach projektu IDSECOM możliwe będzie udostępnienie podstawowych i złożonych usług oferowanych przez obiekty istniejące w różnych sieciach sensorowych. Każda z usług może uzyskać publiczny kontekst oraz identyfikator zależny od aktualnej lokalizacji (tj. o odpowiedniej hierarchii), poprzez który usługa może być w łatwy sposób wykryta przez aplikacje sieciowe.

Opracowywana w ramach projektu platforma IoT zostanie zrealizowana zgodnie z podejściem sieci programowalnych SDN, z wykorzystaniem protokołu OpenFlow. Protokół ten umożliwia wprowadzenie separacji pomiędzy warstwą sterowania a warstwą transmisji danych urządzeń sieciowych. Dzięki temu, dedykowany ruch sieciowy może być obsługiwany z odrębnymi regułami rutingu, innymi niż ruting IP, co umożliwia realizację przez urządzenia sieciowe operacji odnoszących się do warstwy identyfikatorów. Wymaga to wprowadzenia nowych funkcjonalności do kontrolera OpenFlow oraz nowych reguł dla obsługi nagłówków warstwy identyfikatorów.

Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w ramach warstwy identyfikatorów, przeprowadzona zostanie analiza w jaki sposób przełączniki oraz kontrolery OpenFlow mogą ze sobą współpracować w celu wykrywania anomalii specyficznych dla warstwy identyfikatorów.

Oczekiwane rezultaty

Głównymi wynikami projektu będą:

  1. samozarządzająca platforma dla obiektów i usług Internetu Rzeczy, cechująca się implementacją funkcjonalności warstwy identyfikatorów na poziomie warstwy sieciowej, upraszczając tym samym usługę komunikacyjną w heterogenicznym środowisku IoT;
  2. nowe mechanizmy i algorytmy dla zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności na poziomie warstwy identyfikatorów w środowisku IoT;
  3. środowisko testowe dla Internetu Rzeczy umożliwiające przeprowadzenie testów dotyczących nowych obiektów i usług IoT

Oferta wykorzystania wyników

Otwarta platforma testowa opracowana w ramach projektu IDSECOM ułatwi prowadzenie dalszych badań w obszarze IoT; zainteresowane podmioty będą mogły ją wykorzystać do wdrożenia i przetestowania opracowanych przez siebie nowych usług dla Internetu Rzeczy.