+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM). Projekt realizowany w latach 2019–2021.

Tytuł projektu: System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne

Akronim: SI2PEM

Informacja o współfinansowaniu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” | Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Czas trwania: 25.02.2019–30.07.2021

Partner: Ministerstwo Cyfryzacji

Całkowita wartość dofinansowania: 11 240 754,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania dla IŁ: 10 524 651,13 zł

Cel projektu: W ramach projektu powstanie system informatyczny SI2PEM, który będzie gromadził dostępne wyniki pomiarów PEM w środowisku wraz z informacjami na temat lokalizacji, parametrów oraz układów antenowych urządzeń nadawczych, działających na częstotliwościach radiowych w cywilnych pasmach licencjonowanych (w tym stacji bazowych telefonii komórkowej). System SI2PEM, na podstawie zgromadzonych informacji dotyczących systemów nadawczych, opracowanych modeli matematycznych oraz pomiarów PEM wykonanych w środowisku, będzie dokonywał symulacji rozkładów wartości natężenia pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych na terenie całego kraju. Dzięki temu będzie możliwe oszacowanie natężenia PEM w dowolnym miejscu w Polsce z dokładnością do pojedynczych metrów. System SI2PEM będzie też umożliwiał zasymulowanie dodania do istniejącej sieci nowych nadajników, o określonych parametrach oraz obliczenie ich wpływu na wypadkowe natężenie PEM w środowisku. Dane zgromadzone w systemie będą udostępniane w różnych formach, zakresie i stopniu szczegółowości, stosownie do grupy odbiorców, a także w różnych formatach, w tym prezentowane na mapach cyfrowych.

Oferowana w ramach projektu e-Usługa A2B, skierowana jest do szerokiego grona interesariuszy, w tym do przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne, a związana jest z planowaniem i projektowaniem nowych sieci radiokomunikacyjnych, w tym w kontekście uruchomienia sieci 5G. Z informacji przetwarzanych w ramach e-Usługi będą korzystać także obywatele, administracja, naukowcy – wszyscy zainteresowani wynikami pomiarów PEM w wybranych lokalizacjach na terenie kraju oraz możliwością analiz wpływu rozbudowy sieci radiokomunikacyjnych na poziom natężenia PEM w środowisku.

System SI2PEM swym działaniem obejmie teren całego kraju. Infrastruktura sprzętowa systemu, składająca się z trzech zasadniczych komponentów: platformy wirtualizacyjnej (działającej na zasadzie chmury prywatnej i służącej do zapewnienia działania zasadniczej części systemu), istniejącej Platformy Informatycznej systemu Badań i diagnozowania właściwości Usług Komunikacji elektronicznej (PIBUK) oraz platformy obliczeń symulacyjnych (opartej o stacje robocze wyposażone w karty GPU do obliczeń numerycznych dużej skali), zlokalizowana będzie w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym.