+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Instytut Łączności posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania różnorodnych ekspertyz i opinii technicznych.

W okresie kilku ostatnich lat na zlecenia klientów Instytut wykonał wiele ekspertyz o różnym charakterze, takich jak:

  • oceny dostępności i wykorzystania widma radiowego, np. w paśmie 800 MHz,
  • oceny zasięgów sygnałów radiowych i telewizyjnych w różnych lokalizacjach,
  • oceny kompatybilności elektromagnetycznej i potencjalnych interferencji pomiędzy różnymi systemami, np. GSM i CDMA 2000,
  • oceny natężenia niepożądanego pola elektromagnetycznego w otoczeniu urządzeń promieniujących, np. stacji satelitarnej, urządzeń medycznych, radaru meteorologicznego, z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników,
  • oceny szkodliwego wpływu pola elektromagnetycznego pochodzącego od stacji GSM,
  • oceny kompatybilności elektromagnetycznej, w tym oceny emisyjności, odporności na pole elektromagnetyczne i na zaburzenia przewodzone różnorodnych urządzeń, np. urządzeń górniczych, pojazdów, sprzętu obronnego, elementów elektroniki profesjonalnej,
  • oceny działania aparatury pomiarowej i aparatury służącej do jej kalibrowania,
  • oceny zgodności działania urządzeń i podzespołów z obowiązującymi normami i przepisami.

 Najczęściej ekspertyzy miały formę niezależnej umowy z klientem, ale w niektórych przypadkach były elementami większych prac mających charakter kompleksowy.

 

Przykładem działalności eksperckiej Instytutu był realizowany w latach 2005-2008 program wieloletni pn.: Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Koordynatorem był Instytut Łączności. W programie wzięło udział wiele renomowanych instytucji. Głównym celem tego programu było wprowadzenie nowego, adaptacyjnego systemu służb państwowych, niezbędnego dla kraju w okresie po wstąpieniu do Unii Europejskiej.