+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy jest nowoczesną placówką badawczo-rozwojową, zatrudniającą około 250 osób, w tym zespoły naukowców i specjalistów o wysokich kompetencjach w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Ogromne tempo zmian w tych obszarach i związane z tym kształtowanie się cywilizacji informacyjnej, rozumianej jako połączenie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, stanowi wyzwanie, któremu Instytut jest w stanie sprostać. Sprzyja temu stabilna sytuacja ekonomiczna Instytutu, który dobrze radzi sobie w nowych warunkach rynkowych i w szybko zmieniającym się otoczeniu. Niewątpliwie jest to też możliwe dzięki długoletniej tradycji Instytutu i wynikającego z niej doświadczenia, wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowej i inżynieryjnej oraz bazie materialnej. Struktura zakładów odpowiada zakresowi prac naukowo-badawczych prowadzonych w IŁ. Nowoczesne, posiadające akredytacje laboratoria, podejmują się w szerokim zakresie przeprowadzania badań urządzeń i kalibracji.

Badania naukowe i wdrożenia ułatwia sieć komputerowa zapewniająca dostęp do najważniejszych bibliotek i czasopism naukowych.

Instytut Łączności jest rozlokowany w trzech ośrodkach: w Warszawie Miedzeszynie, w Gdańsku i we Wrocławiu, dysponując łącznym areałem 7,2 ha i powierzchnią użytkową pomieszczeń 27 000 m2.

Instytut Łączności działa na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z póź. zmian.) oraz Statutem Instytutu Łączności.

Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest Minister Cyfryzacji.

Od dnia 31 maja 2005 roku Instytut Łączności posiada nadany rozporządzeniem Rady Ministrów status Państwowego Instytutu Badawczego.

Od 27 maja 2021 roku pełniącym obowiązki Dyrektora Instytutu Łączności jest Mariusz Zdrodowski.
Przewodniczącym Rady Naukowej jest dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki.