+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Zakłady naukowo-badawcze

prowadzi prace w dziedzinie systemów urządzeń telekomunikacyjnych.

prowadzi prace związane z rozwojem sieci teleinformatycznych oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

prowadzi prace badawcze dotyczące nowych architektur sieci telekomunikacyjnych (DiffServ, NGN i Internetu Przyszłości), analizy i badania efektywności protokołów telekomunikacyjnych, zastosowań internetu oraz planowania i wymiarowania sieci telekomunikacyjnych, a także prace badawczo-rozwojowe w zakresie budowania sieci laboratoryjnych i testowania nowych rozwiązań, prototypowania nowych rozwiązań sieciowych oraz tworzenia narzędzi do symulowania systemów telekomunikacyjnych i prowadzenia badań symulacyjnych, oraz prace związane z projektowaniem, implementacją, testowaniem i zdalnym udostępnianiem wirtualnych zasobów sieci laboratoryjnych.
zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem prac naukowo-badawczych w zakresie rozwoju systemów informacyjnych dotyczących: rozproszonych systemów teleinformatycznych, teorii projektowania, sterowania i analiz sieci teleinformatycznych oraz systemów wspomagania decyzji, systemów inteligentnych i zarządzania wiedzą.
prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie systemów radiokomunikacyjnych i satelitarnych, bezprzewodowych sieci sensorowych, współczesnych technik transmisyjnych, bezpieczeństwa transmisji bezprzewodowej oraz zagadnień związanych z propagacją w systemach lądowych oraz morskich. Dodatkowo do kompetencji Z-8 należy projektowanie i symulacja sieci radiowych, analiza zagadnień związanych z bezpieczeństwem na lądzie i morzu, wykonywanie pomiarów parametrów systemów oraz przygotowywanie ekspertyz i dokumentacji technicznej.
prowadzi prace naukowo-badawcze; wykonuje analizy, ekspertyzy, oceny i badania jakości technicznej sieci i usług telekomunikacyjnych; opracowuje założenia techniczne, projekty i oprogramowanie w zakresie: systemów łączności elektronicznej specjalnego przeznaczenia, ich aplikacji i współpracy z telekomunikacyjnymi sieciami publicznymi; bezpieczeństwa informacji, sieci i systemów telekomunikacyjnych; systemów telematycznych; unikalnych systemów i aparatury łączności elektronicznej; energetyki łączności, systemów i urządzeń zasilających na potrzeby telekomunikacji oraz układów kontroli i zarządzania tymi urządzeniami; zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych baterii akumulatorów elektrochemicznych w telekomunikacji. Prowadzi też działania wdrożeniowe, instalacyjne, serwisowe i szkoleniowe.
prowadzi prace badawcze w dziedzinie metrologii: wielkości elektrycznych w tym w zakresie b.w.cz, parametrów transmisji sygnałów w sieciach teleinformatycznych, czasu i częstotliwości oraz metrologii fotonicznej. Ponadto Z-12 zapewnia spójność pomiarową z wzorcami państwowymi/międzynarodowymi poprzez świadczenie usług wzorcowania przyrządów pomiarowych oraz prowadzenie porównań międzylaboratoryjnych.

prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie: kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń systemów, sieci radiowych i telewizyjnych oraz ochrony przed zakłóceniami radioelektrycznymi; anten radiokomunikacyjnych, radiofonicznych i telewizyjnych, radiowych linii przesyłowych; pomiarów anten nadawczych i odbiorczych; zjawisk i mechanizmów generacji narażeń elektromagnetycznych, oceny oraz kwalifikacji stopnia zagrożeń środowiska. Ponadto prowadzi prace oraz ma uprawnienia w zakresie zatwierdzania rozwiązań na konstrukcje wsporcze anten. W ramach Zakładu działają: Pracownia Gospodarki i Inżynierii Widma, Pracownia Badania Pól i Zaburzeń oraz Laboratorium Badań EMC i Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC.