Rada Naukowa Instytutu Łączności Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz Wójcik - środa, 12 maja 2010 07:10 | Zmieniony: środa, 26 lipca 2017 13:24   
budynek1Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu.

Rada może się zwracać do organu nadzorującego Instytut oraz do innych organów państwowych według właściwości z opiniami i wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących działalności i sytuacji Instytutu. O wszystkich tych wystąpieniach Rada powiadamia dyrektora Instytutu.

Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych, Statut Instytutu Łączności oraz uchwalony przez nią regulamin.

Kontakt

Sekretarz Rady Naukowej: mgr inż. Grzegorz Wójcik
e-mail: G.Wojcik at itl.waw.pl; tel. 22 5128 175

Zmieniony: środa, 26 lipca 2017 13:24